Welcome to Gotland!

Gruppresevillkor   Villkor


Dessa villkor gäller under förutsättning att de bilagts bekräftelsen av beställningen eller det på annat sätt överenskommits mellan parterna att dessa villkor skall gälla.

1. Definitioner
En grupp föreligger när en beställning av logi – med eller utan måltider – på ett hotell omfattar ett sällskap om minst 15 personer som ankommer och/eller avreser vid samma tidpunkt. Vid beräkning av antalet gäller det antal som beställaren angett vid beställningstillfället.

Beställare är den person – juridisk eller fysisk – som är betalningsskyldig för gruppbeställningen.

En beställnings värde är avtalat pris för hela beställningen eller summan av beställt antal deltagare multiplicerat med avtalat pris per deltagare och dag, samt priset för särskilt beställda tjänster.

2. Beställning
Beställning kan ske muntligen eller skriftligen.

GotlandsResor skall skriftligen, t ex via elektronisk post, bekräfta mottagandet av en beställning för att denna skall kunna åberopas av beställaren eller hotellet. I bekräftelsen bör priset noga anges och vad som beställts; antal deltagare, måltider samt eventuella övriga särskilda önskemål.

Anmärkning:
Senast 14 dagar före första ankomstdatum skall beställaren lämna namnlista till hotellet över deltagarna med önskemål om rumsfördelning.

3. Särskilda önskemål vid beställning

Har beställaren särskilda önskemål vad gäller t ex husdjur, mathållning eller anpassning av inredning till kunder med funktionshinder, skall dessa framföras redan vid beställningstillfället. Detsamma gäller om beställaren kräver särskilda säkerhetsarrangemang.

4. Avbeställning / Ändring

Vid avbeställning/ändring senare än 14 dagar före ankomstdatum skall beställaren ersätta hotellet med 100 % av värdet på beställningen.

Vid avbeställning/ändring på delar av beställningen, skall beställarens ersättning till hotellet avse den avbeställda delen, på ovan nämnda perioder. I de fall en beställning innehåller olika ankomstdatum för deltagarna skall, såsom ankomstdatum ovan, räknas det tidigaste datum som angivits i beställningen. Den tillämpliga procentsatsen skall anges i leverantörens bekräftelse av mottagandet av beställningen.

Om hotellet drabbas av särskilda kostnader till följd av avbeställningen, utöver värdet av beställningen, skall dessa ersättas till fullo av beställaren. Detta gäller endast om avbeställning skett senare än 28 dagar före ankomstdatum, såvida inte annat avtalats mellan parterna.

Uteblir deltagare, medför detta ej rätt till återbetalning eller nedsättning av priset.

5.  Betalning

Betalning skall erläggas enligt överenskommelse. Har avtal träffats om betalning mot faktura skall beställaren erlägga full likvid senast 10 dagar från fakturans datum. Om betalningsfristen överskrids har företaget rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med gällande diskonto med tillägg av åtta procentenheter. Vid fakturering tillkommer faktureringsavgift.

Hotellet skall skriftligen bekräfta mottagandet av en avbeställning/ändring, för att denna skall kunna åberopas av beställaren eller hotellet.

Vid avbeställning/ändring senare än 28 dagar före ankomstdatum skall beställaren ersätta hotellet med 75 % av värdet på beställningen.

Beställaren är ansvarig för samtliga enligt beställningen uppkomna kostnader. Om deltagarna skall betala något var för sig, måste detta godkännas av hotellet.

 

Resevillkor | Om företaget | Lediga platser | Cookies | Kontakt

Dela på